Regulamin

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym sklep.fameg.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 w Radomsku, o kapitale zakładowym 18 695 000 PLN.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 1. adresu poczty elektronicznej: sklep@fameg.pl
 2. telefonicznie pod numerem telefonu 44 682 23 47 godzinach pracy Sklepu 7-16,

I. DEFINICJE

REGULAMIN - niniejszy regulamin

SPRZEDAWCA - Sklep FAMEG działający pod adresem internetowym sklep.fameg.pl jest prowadzony przez: spółkę FAMEG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000239335, o numerze NIP: 7722249310, REGON: 100044916 (dalej jako Sprzedawca),

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.

TOWARY/ TOWAR – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie.

SKLEP – serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem sklep.fameg.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość

TWARDY NOŚNIK – narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e – mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem http://sklep.fameg.pl/regulamin/ (Regulamin) oraz http://sklep.fameg.pl/privacy-policy/ ( Polityka Prywatności )
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu , w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu , w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty
 6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, oraz obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 9. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnienie do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujące sposoby:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu sklep.fameg.pl - – dzwoniąc na numer telefonu: 44 682 14 17(koszt zgodny z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16. Godziny telefonicznego przyjmowania Zamówień mogą być okresowo wydłużone.
  2. wysyłając e-mail na adres: sklep@fameg.pl
 2. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru dokładnego adresu dostawy.
 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. akceptacji Regulaminu Sklepu
  2. wyboru zamawianych Towarów lub/i usług,
  3. podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  4. wyboru sposobu płatności,
 5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
 7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.
 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę płatności.
 9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Sprzedawca otrzyma automatycznie wygenerowaną elektroniczną informację potwierdzającą przyjęcie Zamówienia, otrzyma wiadomość e-mail z Zamówieniem lub Zamówienie zostanie złożone telefonicznie. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie o przyjęciu do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej w szczególności zawierać będzie informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu
 12. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Towar Klientowi, nie później jednak niż trzydzieści pięćdni od dnia zawarcia Umowy.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.
 2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
  2. Przy odbiorze towaru , płatność kurierowi.
  3. Online za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.
 4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 5. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności:
  1. dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 1000 zł – dostawa jest BEZPŁATNA
  2. dla wszystkich Zamówień o wartości mniejszej niż 1000 zł, koszt dostawy wynosi 50 zł
 6. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.
 7. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
  1. W przypadku przelewu i płatności internetowych- wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. W przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki,
 8. Do wysyłki Zamówionego Towaru Sprzedawca dołączy fakturę VAT. Sprzedawca załączy także wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klienta, który jest Konsumentem.

CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu .
 2. Termin wysyłki towarów zazwyczaj wynosi 48 godzin (dni robocze).
 3. Wszystkie zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX Sp. z o.o.. Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi około jednego dnia roboczego. Po upływie tego okresu następuje ponowna próba dostarczenia przesyłki. W przypadku ponownej nieobecności oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostawy towaru również transportem własnym, po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, powyższe terminy biegną od momentu dokonania płatności, określonego w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Czas dostawy towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (dni robocze).
 5. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 6. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 7. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera a czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta i jest on wskazany w opisie Towaru w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z Towarem.
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:
  1. gdy Zamówienie obejmowało jeden Towar – od dnia wydania rzeczy,
  2. gdy Zamówienie obejmowało więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi częściami od dnia, w którym został Klientowi wydany ostatni Towar,
  3. gdy Zamówienie dotyczyło dostarczania Towarów w sposób ciągły przez określony czas od dnia kiedy został wydany pierwszy Towar,
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopad 2 , 97-500 Radomsko, lub mailem na adres sklep@fameg.pl
 4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 5. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.
 6. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:
  1. przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
 7. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 8. Sprzedawca odbierze zwracany towar własnym transportem, na swój koszt. Termin odbioru towaru zostanie ustalony z Klientem drogą telefoniczną lub mailową.
 9. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.
 10. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.
 12. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 13. Sprzedawca jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Towar może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta zgodnie powołanych powyżej, do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Towaru do Sprzedawcy.
 14. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakter, zastosowania i funkcji
 15. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar ( prosimy o dołączenie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta) na adres: FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 ,97-500 Radomsko. Koszt zwrotny dostawy towaru obciąża Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REKLAMACJE

 1. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
 2. Zgłoszenie wady w ramach świadczenia gwarancyjnego bezpośrednio do serwisu gwaranta (producent, importer) lub bezpośrednio do Sprzedawcy (procedura reklamacyjna).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Towaru:
  1. zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Towar nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna)
  2. jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna)
 4. Wada fizyczna Towaru występuje także w sytuacji gdy nieprawidłowo ją zamontowano i uruchomiono a czynności te zostały wykonane przez:
  1. Sprzedawcę
  2. osobę trzecią, za którą ponosi odpowiedzialność Sprzedawca
  3. Klienta jeśli zamontował lub uruchomił Towar według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów oznaczonych tylko co do gatunku ( według cech rodzajowych oznaczonych dla większej liczby Towarów) albo rzeczy mające powstać w przyszłości, nawet jeśli Konsument wiedział o tych wadach w chwili wydania Towaru.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:
  1. pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad
  2. pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, żę skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca . nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 9. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.
 10. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje związane ze Sklepem można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 44 682 14 17 lub pisemnie na adres FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 ,97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fameg.pl
 11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 12. W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.
 13. Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: FAMEG Sp. z o.o.
 2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie FAMEG wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji Zamówienia bądź złożenia Zamówienia w Sklepie.
 5. W celu realizacji umowy Sklep FAMEG może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni, operatorzy systemów płatności. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
 6. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@fameg.pl
 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem http://sklep.fameg.pl/privacy-policy/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klient Sklepu , chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres:
 3. FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 ,97-500 Radomsko.

 4. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie FAMEG osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklep.fameg.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie , zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie .
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.