Reklamacje i odstąpienie od umowy

REKLAMACJE

 1. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
 2. Zgłoszenie wady w ramach świadczenia gwarancyjnego bezpośrednio do serwisu gwaranta (producent, importer) lub bezpośrednio do Sprzedawcy (procedura reklamacyjna).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Towaru:
  1. zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Towar nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna)
  2. jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna)
 4. Wada fizyczna Towaru występuje także w sytuacji gdy nieprawidłowo ją zamontowano i uruchomiono a czynności te zostały wykonane przez:
  1. Sprzedawcę
  2. osobę trzecią, za którą ponosi odpowiedzialność Sprzedawca
  3. Klienta jeśli zamontował lub uruchomił Towar według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów oznaczonych tylko co do gatunku ( według cech rodzajowych oznaczonych dla większej liczby Towarów) albo rzeczy mające powstać w przyszłości, nawet jeśli Konsument wiedział o tych wadach w chwili wydania Towaru.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:
  1. pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad
  2. pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, żę skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca . nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 9. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.
 10. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje związane ze Sklepem można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 44 682 14 17 lub pisemnie na adres FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 ,97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fameg.pl
 11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 12. W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.
 13. Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:
  1. gdy Zamówienie obejmowało jeden Towar – od dnia wydania rzeczy,
  2. gdy Zamówienie obejmowało więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi częściami od dnia, w którym został Klientowi wydany ostatni Towar,
  3. gdy Zamówienie dotyczyło dostarczania Towarów w sposób ciągły przez określony czas od dnia kiedy został wydany pierwszy Towar,
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopad 2 , 97-500 Radomsko, lub mailem na adres sklep@fameg.pl
 4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 5. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.
 6. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:
  1. przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
 7. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 8. Sprzedawca odbierze zwracany towar własnym transportem, na swój koszt. Termin odbioru towaru zostanie ustalony z Klientem drogą telefoniczną lub mailową.
 9. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.
 10. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.
 12. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 13. Sprzedawca jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Towar może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta zgodnie powołanych powyżej, do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Towaru do Sprzedawcy.
 14. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakter, zastosowania i funkcji
 15. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar ( prosimy o dołączenie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta) na adres: FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 ,97-500 Radomsko. Koszt zwrotny dostawy towaru obciąża Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.