Regulamin

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym sklep.fameg.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 w Radomsku, o kapitale zakładowym 18 695 000 PLN.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

1.adresu poczty elektronicznej: sklep@fameg.pl

2.telefonicznie pod numerem telefonu 44 682 23 47 godzinach pracy Sklepu 7-16,

I. DEFINICJE

REGULAMIN- niniejszy regulamin

SPRZEDAWCA- Sklep FAMEG działający pod adresem internetowym sklep.fameg.pl jest prowadzony przez: spółkę FAMEG Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000239335, o numerze NIP: 7722249310, REGON: 100044916 (dalej jako Sprzedawca),

KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO– wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.

TOWARY/ TOWAR– prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Konsument może złożyć Zamówienie.

SKLEP– serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem sklep.fameg.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość

TWARDY NOŚNIK– narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e – mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.

ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

DNI ROBOCZE - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

UMOWA– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

DOSTAWA- dostarczenie produktu w miejscu wskazanym przez KONSUMENTA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Każdy Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu (aktywny link http://sklep.fameg.pl/regulamin/ oraz Polityką Prywatności (aktywny link http://sklep.fameg.pl/privacy-policy/).

2.Do efektywnego korzystania ze Sklepu , w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

3.Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu , w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

8.W chwili utworzenia Konta Konsument zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.W chwili złożenia Zamówienia Konsument zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Konsumentowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury odstąpienia od umowy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.W Sklepie Zamówienia można składać w następujące sposoby:

1.poprzez stronę internetową Sklepu sklep.fameg.pl

2.wysyłając e-mail na adres: sklep@fameg.pl

2.Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.

3.W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Konsument zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru dokładnego adresu dostawy.

4.W celu skutecznego złożenia Zamówienia Konsument zobowiązany jest dokonać:

1.akceptacji Regulaminu Sklepu

2.wyboru zamawianych Towarów lub/i usług,

3.podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,

4.wyboru sposobu płatności,

5.Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

6.Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Konsumenta formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Konsument winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

7.Przed złożeniem Zamówienia, Konsument korzystając z naszej wyszukiwarki Towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Konsument w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.

8.Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę płatności.

9.Jeśli Konsument posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Konsument wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.

10.Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Sprzedawca otrzyma automatycznie wygenerowaną elektroniczną informację potwierdzającą przyjęcie Zamówienia, otrzyma wiadomość e-mail z Zamówieniem lub Zamówienie zostanie złożone telefonicznie.

11.Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie o przyjęciu do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej w szczególności zawierać będzie informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Konsument akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Konsument może je cofnąć.

12.Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości kwoty należności za Towary. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Konsument upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1.Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy Towarów.

2.W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

1.Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Konsument nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

2.Online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3.Konsument zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru oraz koszty opłat ewentualnych manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

4.Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

5.Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności:

1.dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 1000 zł – dostawa jest BEZPŁATNA

2.dla wszystkich Zamówień o wartości mniejszej niż 1000 zł, koszt dostawy wynosi 50 zł

6.Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. 

7.Za dokonanie płatności uznaje się moment:

1.W przypadku przelewu i płatności internetowych- wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

1.Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.

3.Wszystkie zamówione Towary wysyłane są za transportem własnym, po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.Konsument jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Towaru firmie kurierskiej: telefonicznie, poprzez wysłanie wiadomości sms lub e-mail .

5.Konsument powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kierowcę lub kuriera i w jego obecności.

6.W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kierowcą lub kurierem sporządzić dokument reklamacyjny . Kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony towar).

7.Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.

RĘKOJMIA

1.Nowe Towary sprzedawane w Sklepie są objęte 2 letnią rękojmią.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego).

3. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na wady (Towary promocyjne).

4.Reklamację z tytułu rękojmi należy składać z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego / dodać aktywny link https://fameg.pl/formularz-reklamacyjny

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:

1.gdy Zamówienie obejmowało jeden towar – od dnia wydania rzeczy,

2.gdy Zamówienie obejmowało więcej niż jeden towar a Towary były dostarczane Konsumentowi częściami od dnia, w którym został Klientowi wydany ostatni towar,

3.gdy Zamówienie dotyczyło dostarczania Towarów w sposób ciągły przez określony czas od dnia kiedy został wydany pierwszy towar,

2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopad 2 , 97-500 Radomsko, lub mailem na adres sklep@fameg.pl

4.Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

5.Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.

6.Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem przekraczających sposób dostarczenia towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

7.Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

8.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawa o prawach konsumenta, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 287 )

9.Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakter, zastosowania i funkcji.

10.W celu dokonania zwrotu towaru Konsument zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar. Prosimy o dołączenie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie towaru przez Klienta.

11.Koszt zwrotny dostawy towaru obciąża Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

12.W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REKLAMACJE

1.W sytuacji, gdy otrzymany towar okaże się wadliwy, Konsument ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:

2.Zgłoszenie wady w ramach świadczenia rękojmi.

3.Szczegółowe zasady obsługi reklamacyjnej Konsumenta są zawarte w Ogólne warunki sprzedaży dla konsumenta – aktywny link do https://fameg.pl/warunki-sprzedazy

DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych Klientów jest: FAMEG Sp. z o.o.

2.Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie FAMEG wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.

4.Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji Zamówienia bądź złożenia Zamówienia w Sklepie.

5.W celu realizacji umowy Sklep FAMEG może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni, operatorzy systemów płatności. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

6.Konsument ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@fameg.pl

7.Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem http://sklep.fameg.pl/privacy-policy/ aktywny link

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.

2.Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Konsument , kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Konsument Sklepu , chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres:

FAMEG Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 2 ,97-500 Radomsko.

3.Akceptując treść niniejszego regulaminu Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie FAMEG osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.fameg.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie , zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie .

5.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

6.Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020.